کلینیک ارتوپدی سپنتا

بایگانی بیماری های لگن

تعویض مفصل لگن
بیماری های لگن

تعویض مفصل لگن

در صورت وجود درد مزمن، سفتی لگن و دشواری در انجام کارها و فعالیت های روزمره، ممکن است جراحی تعویض مفصل لگن به شما پیشنهاد